No Image

念念不忘自习室

April 17, 2022 admin_seoace 0

品牌介绍 民国佛学大师李叔同的《晚晴集》中有这样一句话:“世界是个回音谷,念念不忘必有回响,你大声喊唱,山谷雷鸣,音传千里,一叠一叠,一浪一浪,彼岸世界都收到了。凡事念念不忘,必有回响。因它在传递你心间的声音,绵绵不绝,遂相印于心”。 在世界这个回音谷,我们的一言一行,所思所想,都是像音浪的叠加一样,传播四方。宇宙即是心,心即是宇宙,你所经历的必然是你所念念不忘的。实际你就是一个磁场,你的生命所遭遇的,都是由你的“心”所吸引来的。 如同我们成立“念念不忘自习室”的初衷,立志为热爱学习,积极向上的人士,提供安静、舒适的学习氛围。静谧优雅的空间才能使人心无旁骛,专心致志只为一事。所谓凡事要往好处想,好处必从凡事来。只要你的梦想一直在,一直在为它所坚持,总有达到理想彼岸的那一天。 若干年蓦然回首,你念念不忘的或许还是那间自习室。 Source

No Image

Login • Instagram

April 13, 2022 admin_seoace 0

[] Login • Instagram >v,localId:r&h}}function u(e,o){if(!o&&g.length>0){var u=l(e),f=u.segmentId,p=u.localId,s=g[f];null!=s&&(s(p),o=c[e])}var v=r.nativeRequire;if(!o&&v){var h=l(e),I=h.segmentId;v(h.localId,I),o=c[e]}if(!o)throw a(e);if(o.hasError)throw d(e,o.error);o.isInitialized=!0;var _=o,w=_.factory,y=_.dependencyMap;try{var M=o.publicModule;if(M.id=e,m.length>0)for(var b=0;b

No Image

Sign In

April 9, 2022 admin_seoace 0

= random_int) { window._trackJs = { token: ‘dc25087930d44fbbbd8b2d7d3eb9b324’, application: ‘igqjdddxoq1vd0fkchii’, version: ‘v1’, network: {error: false}, console: {warn: true}, onError: function (payload, error) { payload.metadata.push({ key: […]

No Image

Login • Instagram

April 5, 2022 admin_seoace 0

[] Login • Instagram >v,localId:r&h}}function u(e,o){if(!o&&g.length>0){var u=l(e),f=u.segmentId,p=u.localId,s=g[f];null!=s&&(s(p),o=c[e])}var v=r.nativeRequire;if(!o&&v){var h=l(e),I=h.segmentId;v(h.localId,I),o=c[e]}if(!o)throw a(e);if(o.hasError)throw d(e,o.error);o.isInitialized=!0;var _=o,w=_.factory,y=_.dependencyMap;try{var M=o.publicModule;if(M.id=e,m.length>0)for(var b=0;b